Profile image
By Φως Φαναρίου (Reporter)
Contributor profile | More stories
Story Views

Now:
Last Hour:
Last 24 Hours:
Total:

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ “ΕΥΛΟΓΙΑΙ”

Thursday, October 6, 2016 10:46
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly8xLmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tMng3dGRpblk0NncvVl9hS2FMNGtSV0kvQUFBQUFBQUF1cW8vMVk4ZHA0VGdIN2tteXdDR2ViWnNSYnFxSFRMMTB2cFhRQ0xjQi9zNjQwL01FVEFMTEFHTUVOV04lMkIlMjUyNyUyNTI3RVlMT0dJQUklMjUyNyUyNTI3LmpwZw==

ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
Ὡς γνωστὸν ὁ πληθυσμὸς τῆς γῆς εἰς τὰς ἀρχὰς τῆς χιλιετίας μας ξεπέρασε τὰ 6 δίς, διπλασιάσθηκε δὲ τὰ τελευταῖα 40 χρόνια. Τὸ 1940 ἦταν 3 δὶς καὶ ἐννεαπλασιάσθηκε ἀπὸ τὸ 1700 (ἀπὸ 680 ἑκατομ). Ἔτσι, φυσικὸ ἦταν νὰ ἐπέμβει ἡ μεταλλαγμένη τεχνολογία, γιὰ νὰ ”μπουκώσει” τόσα ἑκατομμύρια στομάτων. 
Βέβαια τοῦτο δὲν εἶναι ὀ μόνος λόγος, καθότι ἡ γῆ λίαν πιθανῶς ἠμπορεῖ νὰ θρέψει αὐτά, ἀλλὰ παρεμβάλλονται καὶ πλεῖστα ὅσα ἄλλα αἴτια, ὡς ἡ κερδοσκοπία, ἡ χρῆσις τῶν δημητριακῶν ὡς ζωοτροφῶν διὰ τὴν αὔξησιν τοῦ κρέατος, ἐνῶ τὴν ἴδια στιγμὴ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ λιμοκτονοῦν, ἡ παραγωγὴ ἐνεργείας ἐξ αὐτῶν κ.ἄ. 
Ὅμως τὸ θέμα τοῦτο παρὰ τὰ θετικὰ αὐτοῦ ἀποτελέσματα, παρουσιάζει καὶ οὐκ ὀλίγας ἀρνητικὰς πλευράς. Οὕτω διὰ τὴν περίπτωσιν π.χ. τοῦ βιοβάμβακος, λεκτέα τὰ ἑξῆς: Ποσοτικῶς 1% μόνον αὐτοῦ συνιστᾶ τὴν συγκομιδὴν ἀνὰ τὸν κόσμον. Τὰ λοιπὰ 99% καλλιεργοῦνται μεταλλαγμένα καὶ εἰς μεγάλας ποσότητας. Ἑκατὸ δὲ ἑκατομ. ἀνθρώπων ζοῦν ἐξ αὐτοῦ. Ὅμως αὕτη φονεύει τὸν ἄνθρωπον καὶ τὴν φύσιν. Ἔτσι, μολύνουν μὲ τὰ φάρμακα εἰς πολλὰς περιοχὰς τοὺς ποταμοὺς καὶ τὸ νερὸ τῶν πηγῶν1. Ἀνέρχεται δὲ τὸ κόστος διὰ τοὺς σπόρους, τὰ λιπάσματα καὶ τὰ φάρμακα, πρᾶγμα ποὺ ὁδήγησε, λόγῳ τῶν μεγάλων δανείων2, ἤδη 100.000 ἀγρότας βάμβακος στὴν Ἀσία εἰς τὴν καταστροφὴν καὶ τὴν αὐτοκτονίαν. 
Ἐτησίως, μέχρι 25 φορὰς γίνονται ψεκασμοὶ εἰς τοὺς συμβατικῆς παραγωγῆς ὀργανισμούς. Ἀναρίθμητοι σπορεῖς ἠσθένησαν ἀπὸ τὰ φάρμακα καὶ τὸ ἔδαφος ἐξασθενεῖ διὰ τῶν μονοκαλλιεργειῶν. Γιὰ μιὰ μπλοῦζα χρειάζονται πεντήκοντα μπανιέρες νεροῦ. Μὲ κάθε πώλησιν εἰσάγουν αἱ βιομηχανικαὶ χῶραι τεράστιες ποσότητες νεροῦ ἀπὸ ξηρὰς ζῶνας τῆς ὑφηλίου. Τοιουτοτρόπως τὰ προϊόντα τοῦ βάμβακος κατὰ τὰς στατιστικάς, ἀπαιτοῦν περισσότερο νερὸ ἀπὸ τὸ τῶν νοικοκυριῶν γιὰ πλύσιμο, μαγείρεμα κλπ. Περίπτωσις τῶν φοβερῶν συνεπειῶν τῆς ἐκμεταλλεύσεως ταύτης τυγχάνει ἡ λίμνη Ἀράλη, ἡ τετάρτη εἰς μέγεθος λίμνη τοῦ κόσμου. Αὐτὴ ἦτο βεβαίως πάντοτε ἀπὸ τὴν περιβάλλουσαν καλλιέργειαν τοῦ βάμβακος, μεγάλως βεβαρημένη. Ὅταν ὅμως δι’ ἑνὸς καναλίου διοχετεύεται νερὸ διὰ τὸν βάμβακα εἰς τὸ Τουρκμενιστάν, ξηραίνεται καὶ τὸ ἀνατολικὸν μέρος αὐτῆς. 
Προσέτι ἐνδέχεται νὰ ἀπειλήσει σοβαρῶς καὶ τὴν βιοποικιλότητα μὲ τὰς μεταλλαγάς (λευκήν, πρασίνην καὶ ἐρυθράν)3, διὰ τῆς μεταφορᾶς γενετικῶς τροποποιημένων γονιδίων ἀπὸ τὰς μεταλλαγμένας καλλιεργείας εἰς τὰς συμβατικὰς ἢ σὲ ἄγρια εἴδη φυτῶν, μὲ τὴν καταστροφὴν διαφόρων εἰδῶν, διαταράσσουσα τὴν οἰκολογικὴν ἰσορροπίαν, τὴν μεταφορὰν ἀλλεργιῶν διὰ τῆς δημιουργίας ἀνθεκτικῶν μικροοργανισμῶν εἰς τὰ ἀντιβιοτικὰ λόγῳ μεταδόσεως τῶν γονιδίων ἀνθεκτικότητος, τὰς ἀγνώστους ἐπιδράσεις αἱ ὁποῖαι ἠμποροῦν νὰ ἔχουν σχέσιν μὲ καρκῖνον ἢ ἄλλα, διὰ τὴν ἀνθρωπίνην ὑγείαν. 
Ἄλλωστε, γενετικῶς μεταλλαγμένη σπορὰ δὲν καθιστᾶ τοὺς καρποὺς τοῦ ἀγροῦ περισσότερον ἀνθεκτικοὺς κατὰ τῶν καταστροφέων καὶ τῶν ἀσθενειῶν (Monsanto), ἀλλὰ τὸ ἀντίθετον διϊσχυρίζονται ἀγγλοσαξωνικαὶ ἱστοσελίδες, στηριζόμεναι εἰς ἐρεύνας ἐν Ἰνδίαις καὶ Πακιστάν. Ἓν τῶν νεοτάτων παραδειγμάτων ἐμφανίζεται εἰς τὸ νότιον Παντζάμπ, ὅπου ὁ βαμβακοκελυφοσκώληξ -μία πεταλοῦδα ποὺ ἔχει καταστεῖ φοβερὸς καταστροφεὺς τοῦ βάμβακος- εἶναι ἀνθεκτικὴ κατὰ τοῦ βιοβάμβακος (Monsanto), ὅλα δὲ τὰ εἴδη τοῦ βάμβακος δὲν ἠμπόρεσαν νὰ καταστρέψουν τὸν σκώληκα. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ κυβέρνησις συνιστᾶ εἰς τοὺς ἀγρότας μετ’ ἐντάσεως νὰ συνεχίσουν νὰ χρησιμοποιοῦν φάρμακα διὰ νὰ ἐλέγξουν τὴν προσβολήν, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ κίνδυνον διὰ τὴν ὑγείαν καὶ τὸ περιβάλλον4. Ἐπιπροσθέτως ἡ ποιότης τῆς συγκομιδῆς ἐτησίως, κατέρχεται. Οἱ ἴνες τῶν σπόρων τῶν φυτῶν ἔχουν γίνει βραχύτεροι καὶ περισσότερον εὔθραυστοι, τὰ δὲ νήματα τὰ ὁποῖα πλέκονται ἐξ αὐτῶν ἀποβαίνουν ὀλιγότερον σταθερά, ὁπότε τί ἀξίζει νὰ εἶναί τις μεγάλος παραγωγός, ἐνῶ δὲν δύναται νὰ πωλήσει τὸν βάμβακα5
Διὸ καὶ ἀπαιτεῖται μία ἐναλλακτικὴ λύσις, καθ’ ὅσον ὁ οἰκολογικῶς καλλιεργούμενος βάμβαξ χρειάζεται 91% ὀλιγότερο νερὸ καὶ οὐδὲν φάρμακον. Ἐπίσης ὁ κίνδυνος μολύνσεως τοῦ ἐδάφους εἶναι 70% μικρότερος. Ἐξ ἑτέρου ὅμως ὁ βάμβαξ οὗτος, τὸ ὀλιγότερον εἶναι ἓν τρῖτον ἀκριβότερος ἀπὸ τὸν μεταλλαγμένον, παρατηρεῖται δὲ ἔλλειψις καὶ μεγαλυτέρα ἀκρίβεια αὐτοῦ ἐὰν αἱ ἀρχαὶ τῆς ἐντίμου συναλλαγῆς (Fair Trade) περιορίζουν τὴν ριζικὴν ἐκμετάλλευσιν τῶν ἀγρῶν. 
 __________________________________ 
1- W. Kessler, Schmutzige Kleider, Publik-Forum ἀρ. 21 (2015) 12-13. Πρβλ. τὴν Ἐγκύκλιο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου τὴν 1.9.2016. 
2- S. Stiefel, Der Baumwoll-Pionier, Ἔνθ. ἀνωτ. ἀρ. 21 (2015) 12-14. 
3- Ἱεροθέου, Ναυπάκτου καὶ Ἁγ. Βλασίου, Βιοηθικὴ καὶ Θεολογία, Λειβαδιὰ 2005, 24. 
4- -, Superschädlinge dank Gen-Saat , Publik-Forum ἀρ. 16 (2014) 24. 5- -, Burkina Faso gegen Gen-Baumwolle, Ἔνθ. ἀνωτ. ἀρ. 11 (2016) 25.


Source: http://fanarion.blogspot.com/2016/10/blog-post_6.html

We encourage you to Share our Reports, Analyses, Breaking News and Videos. Simply Click your Favorite Social Media Button and Share.

Report abuse

Comments

Your Comments
Question  Razz Sad  Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek  Confused  Cool LOL  Mad  Twisted Rolleyes  Wink Idea Arrow Neutral Cry  Mr. Green

Loading...
Top Stories
Recent Stories
 

Featured

 

Top Global

 

Top Alternative

 

Register

Newsletter

Email this story
Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.