Read the Beforeitsnews.com story here. Advertise at Before It's News here.
Profile image
By Φως Φαναρίου (Reporter)
Contributor profile | More stories
Story Views
Now:
Last hour:
Last 24 hours:
Total:

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ

% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Χαιρετισμὸς 
τῆς Α. Θ. Παναγιότητος 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου 
κ. κ. Βαρθολομαίου 
κατὰ τὰ Ἐγκαίνια τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου 
τοῦ Παναγίου Τάφου 
(22 Μαρτίου 2017) 
Μακαριώτατε Πατριάρχα τῆς Ἁγίας Πόλεως Ἱερουσαλὴμ κύριε Θεόφιλε, μετὰ τῆς περιστοιχιζούσης Ὑμᾶς σεβασμίας Ἱεραρχίας καὶ συμπάσης τῆς Ἁγιοταφικῆς Ἀδελφότητος τοῦ φρυκτωροῦ τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων παλαιφάτου τούτου Πατριαρχείου τῆς Ἁγίας Σιών, καὶ τῶν παρισταμένων συνεορταστῶν Μακαριωτάτου Πατριάρχου τῶν Ἀρμενίων καὶ Ὁσιολογιωτάτου Λατίνου Κουστωδοῦ καὶ πάντων τῶν παρόντων κατὰ τὴν ἱστορικὴν ταύτην στιγμὴν εὐσεβῶν προσκυνητῶν, 
Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργὲ τῆς Ἑλλάδος, 
Ἐξοχώτατοι ἐκπρόσωποι τοῦ Βασιλείου τῆς Ἰορδανίας, τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραὴλ καὶ τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς, 
Λαὲ τοῦ Κυρίου περιούσιε καὶ πάντες οἱ παροικοῦντες ἐν Ἱερουσαλὴμ ἀδελφοί, 
Ἂν εἰς δεδομένην στιγμὴν τῆς ἀνθρωπίνης ἱστορίας «τῶν Ἀγγέλων ὁ δῆμος κατεπλάγη ὁρῶν» τὸν Κύριον καὶ δημιουργόν, συντηρητὴν καὶ κυβερνήτην πάσης τῆς κτίσεως «ἐν νεκροῖς λογισθέντα», ἡμεῖς πάντες σήμερον, καὶ μεθ᾿ ἡμῶν σύμπας ὁ κόσμος, μένομεν ἔκθαμβοι πρὸ τοῦ μυστηρίου τῆς Ἀναστάσεως καὶ τῆς μαρτυρίας τῆς Ἀναστάσεως, δηλαδὴ τοῦ ἄρτι ἀποκατασταθέντος καὶ ἀναστηλωθέντος Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου. Μένομεν ἔκθαμβοι καὶ «μία φωνὴ καὶ ψυχὴ» γινόμενοι ψελλίζομεν αἶνον δοξολογίας καὶ εὐχαριστίας πρὸς τὸν ἐν τῷ Κρανίου Τόπῳ, τῷ Γολγοθᾷ, σαρκὶ σταυρωθέντα καὶ ἐνταῦθα ταφέντα Σωτῆρα Χριστόν. Μένομεν ἔκθαμβοι πρὸ τοῦ «ἐξαστράπτοντος ζωὴν» Παναγίου Τάφου, «καταπληττόμενοι ὑπὸ τοῦ θαύματος», ὥς ποτε Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Ἰωάννα καὶ Μαρία Ἰακώβου καὶ αἱ ἄλλαι Μυροφόροι, καὶ Πέτρος, ὁ κορυφαῖος.
«Δραμόντες» καὶ ἡμεῖς, ἐκ τῆς Κωνσταντίνου Πόλεως, ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τοῦ ἀεὶ συμπορευομένου μετὰ τῆς Σιωνίτιδος Ἐκκλησίας ἐν τῇ παραφυλακῇ τῶν Ἱερῶν τούτων σεβασμάτων, τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων, δραμόντες, λέγομεν, πρὸς τὸ μνῆμα τοῦ Ζωοδότου, Κυρίου, ὄχι ἀσφαλῶς «θρηνολογοῦντες», ἀλλὰ χαίροντες μετὰ τῆς Ὑμετέρας περισπουδάστου Μακαριότητος καὶ μετὰ πάντων, καὶ «κιρνῶντες συμπαθῶς τοῖς δάκρυσι» τὰ μῦρα τῆς προσευχῆς καὶ τῆς ἐκτενοῦς δεήσεως, συγχαίρομεν ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους, κατὰ τὴν ἱστορικὴν ταύτην ὥραν, τὴν ὁποίαν βιώνει ἡ ἐπὶ γῆς στρατευομένη ἐπὶ δύο καὶ πλέον χιλιετίας Ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία, διακηρύττουσα: «Ἴδετε» οἱ πάντες «τὸν τάφον καὶ ἤσθητε, ὁ Σωτὴρ γὰρ ἐξανέστη τοῦ μνήματος».
Μὲ ἰδιαιτάτην χαράν, συγκίνησιν καὶ πνευματικὴν ἀγαλλίασιν, ἀνταποκριθέντες εἰς τὴν Ὑμετέραν φιλάδελφον πρόσκλησιν, Μακαριώτατε ἀδελφέ, Πατριάρχα Ἱεροσολύμων κύριε Θεόφιλε, παριστάμεθα σήμερον εἰς τὴν παροῦσαν τελετήν, ἀγαλλόμενοι μετὰ τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος καὶ τῶν λοιπῶν σεβασμίων ἐκπροσώπων τῶν ἐνταῦθα Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ παρουσιῶν, ἐπὶ τῇ ὁλοκληρώσει τοῦ μνημειώδους τούτου ἔργου, τῇ ποικίλῃ συμβολῇ τῆς ἐκπροσωπουμένης σήμερον ἐνταῦθα ἐντίμου Ἑλληνικῆς Πολιτείας, διὰ τοῦ Ἐξοχωτάτου Πρωθυπουργοῦ αὐτῆς, τῶν Ἐλλογιμωτάτων ἐπιστημόνων τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσοβείου Πολυτεχνείου, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν ἐκλεκτὴν Καθηγήτριαν κυρίαν Ἀντωνίαν Μοροπούλου, ὡς καὶ τῶν ἀπειραρίθμων εὐλαβῶν Προσκυνητῶν τῶν σεβασμάτων τούτων τῆς Πίστεώς μας. Ἐκφράζομεν πρὸς πάντας τὰς θερμὰς εὐχαριστίας τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου διὰ τὴν κατὰ τρόπον ἀντάξιον τῆς ἱερότητος καὶ τῆς σπουδαιότητος τοῦ ὑπερπολυτίμου καὶ μοναδικοῦ τούτου μνημείου ζωῆς, -καὶ ὄχι ἀσφαλῶς μνήματος θανάτου-, συντήρησίν του, διὰ νὰ «εὐαγγελίζηται τοῖς ἐν Σιὼν» καὶ τοῖς ἁπανταχοῦ τῆς οἰκουμένης μαθηταῖς καὶ νὰ λέγῃ: «Ἀνέστης ἡ ζωὴ τῶν ἁπάντων, καὶ διελύθη τὰ δεσμὰ τοῦ θανάτου, Κύριε, δόξα Σοι». 
Εἰς τὸν σύγχρονον ἀλληλλοσπαρασσόμενον καὶ κατακερματισμένον κόσμον, ὁ Πανάγιος Τάφος, ἐνώπιον τοῦ ὁποίου ἱστάμεθα, ἀποτελεῖ τὴν μόνην πηγὴν τῆς γνησίας καὶ οὐσιαστικῆς καὶ θείας ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, μὴ στηριζομένης εἰς συμφέροντα καὶ εἰς ἀνθρωπίνας ἐπιδιώξεις, ἀλλὰ εἰς τὸν ἑνοῦντα τὰ διεστῶτα Σταυρόν, τὸν φύλακα τῆς οἰκουμένης, τὴν ὡραιότητα τῆς Ἐκκλησίας, τὸ κραταίωμα τῶν ἐν ἐξουσίαις, τὸ στήριγμα τῶν πιστῶν, τὴν δόξαν τῶν ἀγγέλων, τὸ τραῦμα τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους, τῆς ἀδικίας, τῆς ἀκαταστασίας τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων. 
Ἀδελφοί, 
Ἡ ὥρα αὐτὴ εἶναι ὥρα λειτουργικὴ τῆς ἀτελευτήτου Θείας Λειτουργίας τοῦ φανερωμένου ἐσαεὶ «ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου» Σωτῆρος Χριστοῦ∙ εἶναι δοξολογία εὐγνωμοσύνης «ὑπὲρ πάντων ὧν ἴσμεν καὶ ὧν οὐκ ἴσμεν»∙ κλίμαξ ἀνάγουσα τοὺς ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν∙ ἕνωσις τῆς χοϊκῆς φωνῆς μας μὲ τὴν ἀγγελικὴν ὑπὲρ πασῶν «τῶν φανερῶν καὶ ἀφανῶν εὐεργεσιῶν» διὰ τοῦ πάθους, τοῦ Σταυροῦ καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ∙ εἶναι ὥρα σιωπῆς ἀπολύτου∙ μνήμη πάντων τῶν γεγενημένων καὶ τῶν γενησομένων∙ βίωμα θεοσδότου ἐλευθερίας. 
Ἐπὶ τοῦ Τάφου καὶ διὰ τοῦ Τάφου τούτου, τοῦ «σμικροῦ μνημείου» ἀλλὰ καὶ ἀπεράντου καὶ «συνέχοντος τὴν οἰκουμένην πᾶσαν», ἐπὶ τῆς εἰκονιζούσης τὸν Τάφον τοῦτον τὸν Πανάγιον Ἁγίας Τραπέζης ἑκάστου Ὀρθοδόξου Ναοῦ, συνεχίζεται ἡ ζωὴ ἡ νῦν, ἡ πρόσκαιρος, καὶ ἡ μέλλουσα, ἡ αἰώνιος. «Σιγησάτω», λοιπόν, κατὰ τὴν μοναδικὴν ταύτην στιγμὴν τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου «πᾶσα σὰρξ βροτεία, καὶ στήτω μετὰ φόβου καὶ τρόμου, καὶ μηδὲν γήϊνον ἐν ἑαυτῇ λογιζέσθω» (Ὕμνος Μ. Σαββάτου, ἀντὶ Χερουβικοῦ). Σιγησάτω προσευχητικῶς πᾶς λόγος χειλέων, ἐνώπιον τῆς ἱστορικῆς συμφωνίας τῶν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Πόλει τριῶν χριστιανικῶν κοινοτήτων, αἱ ὁποῖαι ἀδελφικῶς συνεφώνησαν καὶ συνειργάσθησαν εἰς τὸ θεοφιλὲς τοῦτο ἐγχείρημα. 
Εἰς τὴν κοινὴν ταύτην ἀγαλλίασιν ἡμῶν συμμετέχει πρωτίστως τὸ θεοπρεπὲς ἡμέτερον Γένος, ὁ Ὀρθόδοξος ἑλληνικὸς λαός, διὰ τῆς παρουσίας καὶ συμπροσευχῆς, τοῦ Πρωθυπουργοῦ αὐτοῦ, τῆς Ὑμετέρας ἀγαπητῆς Ἐξοχότητος, κύριε Ἀλέξιε Τσίπρα, ὁ ὁποῖος εἴχετε πρὸ ἡμερῶν καὶ τὴν ἐπέτειον τῶν ὀνομαστηρίων σας, ἐπὶ τῇ θεοτερπεῖ μνήμῃ Ἀλεξίου τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ τῆς ὁποίας σᾶς συγχαίρομεν, εὐχόμενοι ἐνίσχυσιν καὶ κραταίωσιν διὰ νὰ ὁδηγήσητε τὸ σκάφος τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος εἰς εὐδίους λιμένας, ὡς εἰς ἄλλους «Καλοὺς Λιμένας» τῆς μεγαλωνύμου Κρήτης, λιμένας κατὰ Θεὸν εὐημερίας τοῦ λαοῦ αὐτῆς. 
Μακαριώτατε, 
Τὸ ἡμέτερον Ὀρθόδοξον Ἑλληνικὸν Γένος καὶ οἱ ἑκάστοτε ἄγρυπνοι φύλακες τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων, οἱ ἀπ᾿ αἰῶνος Ἁγιοταφῖται Πατέρες, διεφύλαξαν αὐτὰ θυσιαστικῶς καὶ μᾶς τὰ παραδίδουν ἀποπνέοντα ζωὴν καὶ εἰρήνην καὶ ἀνάστασιν. Τιμῶμεν καὶ εὐγνωμονοῦμεν τοὺς ἡρωϊκῶς καὶ γενναιοφρόνως φυλάξαντας τὴν παρακαταθήκην τῶν Πατέρων, τοὺς Ἁγίους Τόπους τῆς πίστεώς μας. Ἐπὶ πᾶσι δὲ τούτοις, ἐνώπιον τοῦ περιλάμπρου Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου εὐλαβῶς ἱστάμενοι, ὁμοφρόνως καὶ ὁμοφώνως ἀναπέμπομεν πρὸς τὸν Παθόντα καὶ Ταφέντα καὶ Ἀναστάντα Κύριόν μας, ἐν εὐχαριστίᾳ καὶ δεήσει τό: «Σὲ ὑμνοῦμεν, Σὲ εὐλογοῦμεν, Σοὶ εὐχαριστοῦμεν, Κύριε, καὶ δεόμεθά Σου ὁ Θεὸς ἡμῶν». Σοὶ εὐχαριστοῦμεν ἐξ ὅλης ψυχῆς καὶ καρδίας∙ «πάντα γὰρ ἀπέδωκας ἡμῖν». Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι!


Source: http://fanarion.blogspot.com/2017/03/blog-post_23.htmlBefore It’s News® is a community of individuals who report on what’s going on around them, from all around the world.

Anyone can join.
Anyone can contribute.
Anyone can become informed about their world.

"United We Stand" Click Here To Create Your Personal Citizen Journalist Account Today, Be Sure To Invite Your Friends.

Humic & Fulvic Liquid Trace Mineral Complex

HerbAnomic’s Humic and Fulvic Liquid Trace Mineral Complex is a revolutionary New Humic and Fulvic Acid Complex designed to support your body at the cellular level. Our product has been thoroughly tested by an ISO/IEC Certified Lab for toxins and Heavy metals as well as for trace mineral content. We KNOW we have NO lead, arsenic, mercury, aluminum etc. in our Formula. This Humic & Fulvic Liquid Trace Mineral complex has high trace levels of naturally occurring Humic and Fulvic Acids as well as high trace levels of Zinc, Iron, Magnesium, Molybdenum, Potassium and more. There is a wide range of up to 70 trace minerals which occur naturally in our Complex at varying levels. We Choose to list the 8 substances which occur in higher trace levels on our supplement panel. We don’t claim a high number of minerals as other Humic and Fulvic Supplements do and leave you to guess which elements you’ll be getting. Order Your Humic Fulvic for Your Family by Clicking on this Link , or the Banner Below.Our Formula is an exceptional value compared to other Humic Fulvic Minerals because...


It’s OXYGENATED

It Always Tests at 9.5+ pH

Preservative and Chemical Free

Allergen Free

Comes From a Pure, Unpolluted, Organic Source

Is an Excellent Source for Trace Minerals

Is From Whole, Prehisoric Plant Based Origin Material With Ionic Minerals and Constituents

Highly Conductive/Full of Extra Electrons

Is a Full Spectrum Complex


Our Humic and Fulvic Liquid Trace Mineral Complex has Minerals, Amino Acids, Poly Electrolytes, Phytochemicals, Polyphenols, Bioflavonoids and Trace Vitamins included with the Humic and Fulvic Acid. Our Source material is high in these constituents, where other manufacturers use inferior materials.


Try Our Humic and Fulvic Liquid Trace Mineral Complex today. Order Yours Today by Following This Link.

Report abuse

  Comments

  Your Comments
  Question  Razz Sad  Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek  Confused  Cool LOL  Mad  Twisted Rolleyes  Wink Idea Arrow Neutral Cry  Mr. Green

  MOST RECENT
  Load more ...

  SignUp

  Login

  Newsletter

  Email this story
  Email this story

  If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

  If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.