Read the Beforeitsnews.com story here. Advertise at Before It's News here.
Profile image
By Φως Φαναρίου (Reporter)
Contributor profile | More stories
Story Views
Now:
Last Hour:
Last 24 Hours:
Total:

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ -ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΙΕΒΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ

% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Έφθασε στο Κίεβο κατ’ αυτάς η από 21ης Οκτωβρίου 2019 απάντηση του Μακ. Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου Β΄στην Ειρηνική Επιστολή του Μακ. Μητροπολίτου Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ.κ. Επιφανίου, διά της οποίας αναγνωρίζεται από πλευράς Ελλαδικής Εκκλησίας η Αυτοκεφαλία της νεοπαγούς Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ουκρανίας. 

Ακολουθεί το κείμενο της Ειρηνικής Επιστολής.

Ἀριθ. Πρωτ. 4751
Μακαριώτατε Μητροπολῖτα Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας, ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ λίαν ἀγαπητέ καί περιπόθητε ἀδελφέ καί συλλειτουργέ τῆς ἡμῶν Μετριότητος, κύριε Ἐπιφάνιε, τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα ἐν Κυρίῳ κατασπαζόμενοι ὑπερήδιστα προσαγορεύομεν.

Ἀσμένως ἐδεξάμεθα τήν ὑπ’ ἀριθ. 1119 καί ἀπό 24ης Δεκεμβρίου 2018 Πατριαρχικήν Ἐπιστολήν, δι’ ἧς πληροφορούμεθα περί τῆς πρωτοβούλου ἐνεργείας τῆς Πρωτοθρόνου καί Πρωτευθύνου Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἥτις, ἐπιβλέψασα εὐμενῶς πρός Ὑμᾶς, τήν περί Ὑμᾶς Ἱεραρχίαν, τόν ἱερόν κλῆρο καί τόν πιστόν τοῦ Κυρίου λαόν, ἐπανέφερε τά διεστῶτα εἰς τήν μίαν Ποίμνην τοῦ Ἀρχιποίμενος Κυρίου καί Σωτῆρος ἡμῶν, ὡς καί περί τῆς Συνοδικῇ Διαγνώμῃ τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀνακηρύξεως τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας ὡς Αὐτοκεφάλου καί Αὐτοδιοικήτου, τιμηθείσης ταῖς τῶν λοιπῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν εὐθύναις καί δικαιώμασιν.

Ἐν ταὐτῷ δέ μετά χαρᾶς πολλῆς κομισάμενοι τά ἀπό 17ης Δεκεμβρίου π.ἔ. Ὑμέτερα Εἰρηνικά Γράμματα, δι’ ὧν ἀνακοινοῦται ἡμῖν ἡ κανονική ἐκλογή Ὑμῶν ὡς Μητροπολίτου Κιέβου καί πάσης Οὐκρανίας, διά τοῦ μετά χεῖρας Γράμματος ἀπευθύνομεν πρός τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα τάς θερμάς συγχαρητηρίους εὐχάς ἡμῶν προσωπικῶς, τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας, τοῦ εὐλαβοῦς Κλήρου καί τοῦ φιλοχρίστου Λαοῦ τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, εὐχόμενοι τόν φωτισμόν καί τήν ἐνίσχυσιν τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ εἰς τήν ἐκτέλεσιν τῶν νέων καί εὐθυνοφόρων καθηκόντων Ὑμῶν, ὡς Προκαθημένου τῆς ἐν Οὐκρανίᾳ Ἐκκλησίας.

Αἱ Ἁγιώταται κατά τόπους Ἐκκλησίαι, Μακαριώτατε ἀδελφέ, μετέχουσιν ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ τοῦ κοινοῦ Ποτηρίου τῆς ζωῆς διά τῆς ἐν τῇ πίστει ἑνότητος, ἐν τῇ τηρήσει τῶν αὐτῶν θεοπνεύστων Δογμάτων, τοῦ αὐτοῦ τῆς Πίστεως Συμβόλου καί τῶν αὐτῶν ἐκκλησιαστικῶν Κανόνων, τῶν ὑπό τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν καί Μεγάλων τῆς Ἑῴας Συνόδων ὁρισθέντων, συναποτελοῦσαι τά μέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Ὅθεν, χαίροντες καί ἡμεῖς ἐπί τῷ ἀγαθῷ μηνύματι τῆς κατευοδώσεως τῶν κοινῶν πόθων καί ἐνεργειῶν πρός διάλυσιν τοῦ μεσοτοίχου μεταξύ Ὑμῶν τε καί ἡμῶν, ὁμοδόξων καθ’ ὅλα ἀδελφῶν, τοῦ θλῖψιν καί σκάνδαλον μέγα προξενοῦντος ἐπί ζημίᾳ μεγίστῃ τῆς ὅλης Ἐκκλησίας καί τῆς κοινῆς ἐν τῷ συγχρόνῳ κόσμῳ μαρτυρίας τῆς Ὀρθοδοξίας, ἕως ἄρτι ἑστηκότος, τῷ Ἐπαναγαγόντι ἡμᾶς εἰς τήν προτέραν κοινωνίαν, Ἄρχοντι καί Σωτῆρι ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ, ἀναπέμπομεν ὁλόθυμον τήν δοξολογίαν καί τόν αἶνον ἀπό τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἁγιωτάτης καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀποδίδοντες τῇ Ὑμετέρᾳ Μακαριότητι τόν ἀσπασμόν τῆς ἀδελφικῆς ἀγάπης καί τείνοντες τήν χεῖρα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Κοινωνίας.

Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόμενοι ὅπως ὁ Κύριος, ἡ εἰρήνη ἡμῶν, «ὁ ποιήσας τά ἀμφότερα ἕν καί τό μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας» (Ἐφεσ. β΄ 14), «δῴη ἡμῖν τό αὐτό φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις»(Ρωμ. ιε΄ 5) πάντοτε καί χαρίζῃ τήν νέαν Πρωθιεραρχικήν διακονίαν Ὑμῶν πολυχρόνιον, πολύκαρπον καί καλλίκαρπον, ἐπ’ ἀγαθῷ τῆς ἀδελφῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας καί πρός τελείαν ἐκ τοῦ σφοδρῶς τήν ἑνότητα αὐτῆς κλυδωνίσαντος σάλου ἀπαλλαγήν καί ἀποκατάστασιν πλήρους ἐν αὐτῇ εἰρήνης, γαλήνης καί εὐσταθείας, πρός δόξαν Θεοῦ καί τῆς ἀνά τήν οἰκουμένην Ὀρθοδοξίας, κατασπαζόμεθα τήν Ὑμετέραν ἀδελφοπόθητον Μακαριότητα φιλήματι ἁγίῳ καί διατελοῦμεν

ἀγαπητός ἐν Χριστῷ ἀδελφός

Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος Β΄, ΠρόεδροςЗ Синоду Елладської Православної Церкви надійшов лист на ім‘я Митрополита Епіфанія

29 Жовтня 2019

На ім‘я Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 28 жовтня 2019 року надійшов лист (реєстраційний №4751 від 21.10.2019 р.) зі Священного Синоду Елладської Православної Церкви за підписом Голови Синоду Блаженнійшого Архієпископа Афінського і всієї Еллади Ієроніма ІІ.

У листі зазначається наступне:

«Блаженніший Митрополите Київський та всієї України, у Христі Богові вельми любий та бажаний брате і співслужителю нашого Смирення, кір Епіфаніє, Ваше Блаженство у Господі міцно лобизаючи з великим задоволенням святково вас вітаємо. З великим задоволенням ми отримали Патріарший лист за номером 1119 від 24 грудня 2018 року, з якого ми дізналися про ініціативу та дії Першопрестольної та Першовідповідальної Константинопольської Церкви, яка розглянувши прихильно питання щодо Вас та Ієрархів довкола Вас, священного кліру та вірного Господеві народу, привела до ладу розділення у пастві нашого Архіпастиря Господа і Спасителя нашого, а також дізналися про синодальний розгляд Святим і Священним Синодом Вселенського Патріархату проголошення автокефалії та самоуправління Святійшої Церкви України, вшанованої тими ж правами та обов’язками, які мають інші Автокефальні Церкви.
     Після цього ми з радістю отримали Ваші Мирні Листи від 17 грудня минулого року, якими нам було повідомлено про канонічне обрання Вас Митрополитом Київським та всієї України, і ми направили Вашому Блаженству щирі привітання особисто наші, Священної Ієрархії та побожного кліру, боголюбивого народу Святійшої Елладської Церкви, та побажання просвітлення та підтримки Божественної Трійці у виконанні Вами ваших нових та сповнених відповідальності обов’язків як Предстоятеля Української Церкви.
     Святіші Помісні Церкви, Блаженніший брате, які беруть участь у Священній Євхаристії спільної Чаші життя через єдність у дотриманні догматів, на які надихнув Бог, Символу Віри та церковних канонів, визначених Святими Вселенськими та Великими Соборами, є членами Єдиної, Святої, Соборної і Апостольської Церкви. Тож радіємо і ми добрій звістці про те, що спільні прагнення та дії увінчалися успіхом і зруйновано перепону, яка стояла посередині між Вами та нами, православними і братами у всьому, перепону, яка нас розділяла, завдаючи печалі, великих скандалів, та великої шкоди всій Церкві та спільному у сучасному світі свідченню Православ’я, перепону, яка донедавна стояла; і Його, Котрий повернув спілкування, яке колись існувало між нами, Владику і Спасителя нашого Ісуса Христа, прославляємо, Йому віддаємо всю належну шану та підносимо молитви всім серцем з нашої Святійшої Апостольської Елладської Церкви, посилаючи Вашому Блаженству цілунок братньої любові та простягаючи руку Церковного Спілкування.
     У зв’язку з цим, ми бажаємо, нехай Господь наш, «Який створив з обох одне і зруйнував перепону, яка стояла посередині» (До Ефесян, 2:14), «дарує вам бути в однодумстві між собою» (До Римлян, 15:5) завжди та подасть Вашому служінню на чолі Церкви багато плідних років, задля блага сестринської Святійшої Церкви України, і щоби Ваше Блаженство звільнило Церкву України повністю від неспокою, який розбурхав її, руйнуючи її єдність, та відновило в ній повною мірою мир, спокій, стійкість на славу Бога та всієї ойкумени Православ’я. Лобизаємо міцно Ваше бажане братське Блаженство цілунками святими,

Люблячий у Христі брат
Афінський Ієронім ІІ, Голова»

Прес-служба Київської Митрополії
Української Православної Церкви (ПЦУ)Source: http://fanarion.blogspot.com/2019/10/blog-post_891.html

Before It’s News® is a community of individuals who report on what’s going on around them, from all around the world.

Anyone can join.
Anyone can contribute.
Anyone can become informed about their world.

"United We Stand" Click Here To Create Your Personal Citizen Journalist Account Today, Be Sure To Invite Your Friends.

Please Help Support BeforeitsNews by trying our Natural Health Products below!


Order by Phone at 888-809-8385 or online at https://mitocopper.com

Order by Phone at 888-809-8385 or online at https://www.herbanomic.com


Get our Free Ebook, "Suppressed Health Secrets"  with  Natural Cures THEY don't want you to know!

Humic & Fulvic Trace Minerals Complex - Nature's most important supplement! Vivid Dreams again!

Ultimate Clinical Potency Curcumin - Natural pain relief, reduce inflammation and so much more.

MitoCopper - Bioavailable Copper destroys pathogens and gives you more energy. (See Blood Video)
Oxy Powder - Natural Colon Cleanser!  Cleans out toxic buildup with oxygen! 
Organic Hemp Extract (CBD) - Full Spectrum high CBD (3300mg) hemp extract eases stiff joints, relieves stress and more!
Nascent Iodine - Promotes detoxification, mental focus and thyroid health.
Smart Meter Cover -  Reduces Smart Meter radiation by 96%!  (See Video)

Immusist Beverage Concentrate - Proprietary blend, formulated to reduce inflammation while hydrating and oxygenating the cells.

Report abuse
Loading...
  Loading...

  Comments

  Your Comments
  Question  Razz Sad  Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek  Confused  Cool LOL  Mad  Twisted Rolleyes  Wink Idea Arrow Neutral Cry  Mr. Green

  MOST RECENT
  Load more ...

  SignUp

  Login

  Newsletter

  Email this story
  Email this story

  If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

  If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.