Read the Beforeitsnews.com story here. Advertise at Before It's News here.
Profile image
By Φως Φαναρίου (Reporter)
Contributor profile | More stories
Story Views
Now:
Last hour:
Last 24 hours:
Total:

ΑΣΠΑΣΜΟΙ, ΘΩΠΕΙΑΙ, ΚΑΙ ΣΦΑΛΙΑΡΑΙ

% of readers think this story is Fact. Add your two cents.Gustav Klimt, Το φιλί

(εἰς ἀνάμνησιν τοῦ Καρναβαλιοῦ Χαλκηδόνος) 
ὑπό Μητροπολίτου πρ. Χαλκηδόνος Ἀθανασίου 
 ”Da bin ich sehr intim, ich küsse alle Damen…” (Lehar) 
Πρός τί; Πρός ἐξισσορόπησιν; Ὄχι γενικῶς. 
Δέν εἶναι ἄγνωστον, ὅτι ὅταν χάσει κανείς κάτι, κατανοεῖ τήν ἀξίαν του. Οὕτω τώρα, πρό παντός, ὅτε οἱ ἄνθρωποι εὑρίσκονται εἰς ἀπόστασιν πρός ἀλλήλους, λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ κοροναϊοῦ, καί τῆς ψευτιᾶς, ἀντιλαμβάνονται αἰφνιδίως τό πόσον, σύν τοῖς ἄλλοις, ὑπαρξιακαί δι’ αὐτούς τυγχάνουν αἱ ἐπαφαί: ἀσπασμοί, θωπεῖαι, περιπτύξεις, ἀλλά ἴσως καί χαστούκια!
A propos: Τά φιλιά1 εἰδολογικῶς δύνανται νά εἶναι κοινωνικά, χαιρετισμοί ἐπανενώσεως, φιλικά, ἐρωτικοῦ πάθους, γοητείας, σεβασμοῦ κ.ἄ., ὡς πρός τήν μορφήν τῆς χειρός, τοῦ ποδός (π.χ. τοῦ Πάπα), τῶν παρειῶν, τοῦ στόματος, τῆς γλώσσης κ.ἄ. 
Ὡς πρός τόν χαρακτῆρα, φιλολογικά, τῶν Μουσῶν (ἐννέα), τά γαλλικά, ἀγγλικά, ἀληθῆ, ψευδῆ, προδοτικά (τοῦ Ἰούδα), τυπικά, θερμά, ψυχρά (τοῦ ψυγείου), θεαματικά, μυστικά, μακρά, σύντομα, πρῶτα, ἅγια (φιλήματι ἁγίῳ), κ.ἄ. 
Τά χειροφιλήματα (ich küsse die Hand Madame), τά χηροφιλήματα καί τά χοιροφιλήματα, συνιστοῦν ἑτέραν κατηγορίαν δυσχερῆ εἰρωνικῶς τοῦ «μή μοῦ ἅπτου» (Ἰωάν. κ’, 7). 
Ὁ F. Smidt, διευθυντής τοῦ Μουσείου Paula Moderson-Becker, κατενόησε τήν ἔλλειψιν ταύτην εἰς τό διάστημα τοῦ lockdown, κατά τόν Μάρτιον, ὅταν περιδιάβαζεν εἰς τό κενόν (horror vacui) καί ἀμπαρωμένον μουσεῖον του. Κατά τήν θέασιν τῶν ἐκθεμάτων ἔγινεν εἰς αὐτόν σαφές, ὅτι τά περισσότερα ἐξ αὐτῶν παριστοῦν αὐτήν τήν ἐπαφήν. Καί τοῦτο διότι καί ἡ τέχνη, ἡ ὁποία ἐμπνέεται ἀπό τά κοινωνικά δεδομένα, περιγράφει καί καταγράφει αὐτά. Οὕτω ὑπῆρχον ζεύγη τά ὁποῖα ἠσπάζοντο ἄλληλα, μητέρες θωπεύουσαι τά τέκνα των, ἰατρικαί ἐπαφαί (ἀντικοροναϊκαί, ἐννοεῖται). Ἐάν δέ δέν ὑπῆρχον ταῦτα, δέν θά ἦτο δυνατή καί ἡ ἔκθεσις. Καί τά ἑξήκοντα ἔργα, τά ἔκτιθέμενα εἰς τό Μουσεῖον τῆς Βρέμης, ὑπό τόν τίτλον: “ἐπαφή – πλησίασις εἰς μίαν οὐσιώδη ἀνάγκην”, προήρχοντο ἀπό πολλούς αἰῶνας. Ὑπῆρχον, δηλαδή, πίνακες, γλυπτά, φωτογραφίαι καί, ὡς μή ὤφελε, χάριν τῆς συγχρονικότητος, video, μέ δημιουργήματα ἐξαίρετα τοῦ T. Riemenschneider, Macke, Kollwitz, κ.ἄ. Καί ἐδῶ πρέπει νά ἀναφερθοῦν ἰδιαιτέρως τά γοητευτικά ἔργα τοῦ μεγάλου Klimt, ὅπως τό πασίγνωστον “Der Kuss”, καί ἄλλά παρόμοια, δημιουργήματα τοῦ Rodin, Dix, Beckmann, Manet, Renoir, Rops, Picasso, Chagall, κ.ἄ. 
Ἐνταῦθα, βεβαίως, πρωτίστως δέον ὅπως μνημονευθῇ τό αἰώνιον σύμπλεγμα τῆς Θεοτόκου μετά τοῦ Κυρίου, ὑπό τούς ποικίλους αὐτοῦ εἰκονογραφικούς τύπους, ὡς ἡ Γλυκοφιλοῦσα, ἡ Φοβερά Προστασία, ἡ Ἐλεοῦσα, ἡ Γαλακτοτροφοῦσα, ἡ Ἄκρα Ταπείνωσις, ἡ Χώρα τοῦ Ἀχωρήτου, κ.ἄ. 
Εἰς τήν συλλογήν ὅμως τῆς ἐκθέσεως ὑπῆρχον καί ἀνεπιθύμητα καί σκοτεινά ἔργα τῆς ἐπαφῆς, ὅπως ἕν ἐντός τοῦ ὑπερπληθοῦς ὑπογείου μετρό τοῦ Τόκιο, ὅπου οἱ ἄνθρωποι εἶναι στιβαγμένοι ὡσάν σαρδέλλαι ἤ ἕτερον τῆς M. Abramovic (video), ὅπου μέ τόν σύντροφόν της ἀλληλοσφαλιαρίζονται. “Κύριε ἐλέησον”!
Ἐνταῦθα δέον νά προστεθῇ τελικῶς, τό ὅτι καί τά ζῶα, ἰδίως τά θήλεα, ἐπιδεικνύουν, σχεδόν τά ἴδια συναισθήματα τῆς ἀγάπης, παίζουν, γλύπτονται, ὀσφραίνονται οὐχί μόνον μεταξύ των, ἀλλά καί μετά τῶν ἀνθρώπων. Τοῦτο ὅμως, δέν ἀποκλείει καί τήν ἐπιθετικότητα μεταξύ των καί πρός τόν ἄνθρωπον, κυρίως διά λόγους ἐπιβιώσεως, τροφῆς κ.λπ. καί οὐχί ὡς οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἐπιτίθενται ἄνευ τῶν λόγων τούτων, τουθ’ ὅπερ ἀκριβῶς δέν πρέπει νά μιμούμεθα. 
“Ἀγαπᾶτε (τοίνυν) ἀλλήλους” (Ἰωάν. ιε’, 17), 
καί παρά τόν κοροναϊόν! 
Καί μάθετε ἐπιτέλους τουλάχιστον νά συγχωρῆτε! 
Καλή Σαρακοστή! 
* * * 
1. O. F. Best, Der Kuss. Eine Biographie, Φρανκφούρτη Μ, 1988. 
2. ___, “Von Küssen, Liebkosungen, und Ohrfeigen,” Publik Forum, ἀριθμ. 2 (2020) 55.Source: http://fanarion.blogspot.com/2021/03/blog-post_19.htmlBefore It’s News® is a community of individuals who report on what’s going on around them, from all around the world.

Anyone can join.
Anyone can contribute.
Anyone can become informed about their world.

"United We Stand" Click Here To Create Your Personal Citizen Journalist Account Today, Be Sure To Invite Your Friends.

Please Help Support BeforeitsNews by trying our Natural Health Products below!


Order by Phone at 888-809-8385 or online at https://mitocopper.com M - F 9am to 5pm EST

Order by Phone at 888-388-7003 or online at https://www.herbanomic.com M - F 9am to 5pm EST

Order by Phone at 888-388-7003 or online at https://www.herbanomics.com M - F 9am to 5pm EST


Humic & Fulvic Trace Minerals Complex - Nature's most important supplement! Vivid Dreams again!

HNEX HydroNano EXtracellular Water - Improve immune system health and reduce inflammation

Ultimate Clinical Potency Curcumin - Natural pain relief, reduce inflammation and so much more.

MitoCopper - Bioavailable Copper destroys pathogens and gives you more energy. (See Blood Video)
Oxy Powder - Natural Colon Cleanser!  Cleans out toxic buildup with oxygen! 
Nascent Iodine - Promotes detoxification, mental focus and thyroid health.
Smart Meter Cover -  Reduces Smart Meter radiation by 96%!  (See Video)

Immusist Beverage Concentrate - Proprietary blend, formulated to reduce inflammation while hydrating and oxygenating the cells.

Report abuse
Loading...

  Comments

  Your Comments
  Question  Razz Sad  Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek  Confused  Cool LOL  Mad  Twisted Rolleyes  Wink Idea Arrow Neutral Cry  Mr. Green

  MOST RECENT
  Load more ...

  SignUp

  Login

  Newsletter

  Email this story
  Email this story

  If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

  If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.