Profile image
By Φως Φαναρίου (Reporter)
Contributor profile | More stories
Story Views

Now:
Last Hour:
Last 24 Hours:
Total:

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ Σ' ΕΝΑ ΜΑΚΡΗ-ΝΟ ΓΑΜΟ

Tuesday, November 8, 2016 3:26
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly8zLmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8temkzUEtuMXljOWsvV0NHbEdjdTZhdkkvQUFBQUFBQUF2dUkvb1VnaXNRSWVENHNXZzJPUTJuZVRvNEExNFZERG9qaUp3Q0xjQi9zNjQwL0lNR18zMDg3LkpQRw==

ὑπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου

Ὁ Ζεὺς ἐτιμώρησε τὸν ἀρχικῶς ἑρμαφρόδιτον ἄνθρωπον 
διαχωρήσας αὐτόν (secare) ἐξ οὗ καὶ τὸ sex. 
(Morus) 

Ἀγαπητοὶ φίλοι,
Πρὸ δύο ἑτῶν στὴν γοητευτικὴ λίμνη τοῦ Πλαστήρα ἐτέλεσα μίαν βάπτισιν ἑνὸς ἱατροῦ άπὸ τὴν Κένυα, τοῦ Θεοδώρου. Οἱ κληρικοὶ ἵσταντο ἐπὶ ἑνὸς λόφου, καὶ 200 μ. μακρὰν τοῦ βαπτιζομένου ἐντὸς τῆς θαλάσσης, ἐνῶ αὐτὸς κατεδύετο τρεῖς φοράς, κατὰ τὴν σχετικὴν εὐχὴν τῆς βαπτίσεως, ἐντὸς αὐτῆς, φέρων τὸν λευκὸν χιτῶνα τοῦ νεοφωτίστου. Θέαμα ἐξαιρετικὸν κατὰ τὸ ἡλιοβασίλευμα.
Σήμερον, ἐδῶ στὴν παραδεισία Μάκρην, ὅπου τὸ οἰκολογικὸν καὶ ὡραῖον ξενοδοχεῖον Sarıgerme, ἐτελέσαμεν παρὰ θῖν’ ἁλὸς ἕνα διαχριστιανικὸν γάμον τοῦ Ρ/Καθολικοῦ ὑποδιευθυντοῦ, τοῦ “γολιάθ” Edwin (Ἐδουΐνου) καὶ τῆς Ὀρθοδόξου γραμματέως τοῦ διευθυντοῦ, χαριτωμένης Cosmina, ἀμφοτέρων Ρουμάνων. Τὸν ἀρραβῶνα ἐτέλεσεν ὁ Ἀρχιμ. Μάξιμος, προσκληθεὶς καὶ αὐτός, ἐπὶ ἑνὸς διαρρυθμισθέντος κιβωρίου μετὰ μικρᾶς τραπέζης διὰ τὰ χρειώδη ἱερά. Οἱ τέσσαρές του κίονες ἦσαν καλλωπισμένοι μετὰ λευκῶν τουλίων, ἄνωθεν δὲ ἐκρέμοντο πλαστικοὶ λευκοὶ φανοὶ καὶ μία ἀνθοδέσμη. Ἔμπροσθεν ὑπῆρχον τὰ καθίσματα διὰ τοὺς προσκεκλημένους Μουσουλμάνους καὶ Γερμανούς, ἐνῶ ἄλλοι ἐθεῶντο μακρόθεν καὶ ἡλιαζόμενοι, τὸ Μυστήριον μὲ φόντο τὴν κυανοπρασίνην θάλασσαν τοῦ χώρου τῆς μήτρας τῶν φιλοσόφων τῆς Ἰωνίας. Ἄλλο λοιπὸν ἕνα θέαμα φαντασμαγορικὸν καὶ μὲ τὴν Drone κάμεραν ἀπὸ πάνω, ἡ ὁποία “ὀρχεῖτο” χαριέντως διὰ νὰ ἀποθανατίσει τὸ εὐχάριστον γεγονός, ὅπως καὶ ἄλλαι πολλαί.

B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly80LmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tUC04dG10R3dJWEUvV0NHbE5vc05yekkvQUFBQUFBQUF2dU0vSW0yZjZ2R2R6U3NKVXF0bkVuV1djbTRlT0p1akxQQTVBQ0xjQi9zNjQwL0lNR18zMDgyLkpQRw==

Μετὰ τὸ τέλος τοῦ Γάμου ὁ εὐλαβῶς ὑποσημειούμενος προσεφώνησε τὸς ζεῦγος ὡς ἀκολούθως:
Θέλω νὰ Σᾶς ἀπευθύνω ὡς ἄνθρωπος καὶ οὐχὶ ὡς ἀρχιερεύς, μερικοὺς λόγους:
Σήμερον, ἀγαπητὴ Cosmina -ἀπὸ τὸ κόσμος, στολίδι ἢ τὸν Ἅγ. Κοσμᾶν καὶ φίλε Edwin -ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ Ἀγγλοσάξωνα Βασιλιᾶ ποὺ ἔπεσε μαχόμενος καὶ ἀνεκηρύχθη Ἅγιος ὑπὸ τῆς Ρ/Καθολικῆς Ἐκκλησίας- ἀποφασίσατε νὰ συνδεθεῖτε διὰ βίου. Ὁ γάμος εἶναι εἷς ἱερός, φυσικὸς καὶ παραδοσιακὸς θεσμός. Δυστυχῶς ὅμως σήμερον, ὅπως ὅλαι αἱ ἀξίαι, διέρχεται κρίσιν. Ποικίλα δὲ εἶναι τὰ αἴτια. Ἀσφαλῶς πρέπει νὰ γνωρίζετε, ὅτι ὁ ἄνδρας καὶ ἡ γυναῖκα διαφέρουν οὐχὶ μόνον σεξουαλικῶς, ἀλλὰ καὶ ἄλλως: Δὲν εἶναι καλύτεροι ἢ χειρότεροι, ἀλλὰ διαφέρουν. Ἐκτὸς τοῦ ὅτι ἀνήκουν στὸ ἴδιον εἶδος, δὲν ὑπάρχει καμμία ἀξιόλογος κοινότης μεταξύ των. Ζοῦν εἰς κόσμους διαφορετικοὺς, ἔχουν ἄλλας κοσμοθεωρίας καὶ ὑπακούουν εἰς ἑτέρους νόμους. Τοῦτο τὸ γνωρίζουν ὅλοι ὅμως, κυρίως οἱ ἄνδρες, δὲν εἶναι ἕτοιμοι νὰ τὸ ἀποδεχθοῦν. Ἕνεκα τούτου μία γυναῖκα δὲν πρέπει νὰ παριστάνει τὸν ἄνδρα καὶ τὸ ἀντίθετον. Διότι τότε ἐμφανίζονται προβλήματα. Παλαιότερον ἡ γυναῖκα ἦτο περισσότερον ὑποτελὴς εἰς τὸν ἄνδρα, τοὐλάχιστον οἰκονομικῶς. Σήμερον μὲ τὰς φεμινιστικὰς καὶ λοιπὰς θεωρίας ἔχει καταστεῖ αὐτόνομος, διὸ καὶ ἐμφανίζονται συχνάκις διχόνοιαι, καταλήγουσαι πολλάκις εἰς τὸ διαζύγιον. Βεβαίως μὲ τὴν παγκοσμίαν οἰκονομικὴν κρίσιν ἐπιστρέφουν οὐχὶ σπανίως εἰς τὸ παρελθόν.
Ἐὰν ἐπιθυμοῦμεν νὰ λύσωμεν τὸ ὀξὺ τοῦτον πρόβλημα, δέον τὰ ζεύγη νὰ σέβονται άλλήλους, νὰ συμμερίζονται τὰ πάντα καὶ κυρίως νὰ ἀλληλοαγαπῶνται. Πολλὰς φορὰς ὁμιλοῦμεν περὶ τῆς ἀγάπης, χωρὶς νὰ τὴν ἐφαρμόζωμεν. Ἰδοὺ πῶς περιγράφει αὐτὴν ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος:
“Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται, ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ• πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει” (Α΄ Κορ. 13, 4-8).
Ἀγαπητοὶ Cosmina καὶ Edwin,
Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους πραγματικῶς καὶ ἄχρι θανάτου. Ἔχετε ἄλλωστε στὴν ζωήν σας ἕνα “κενόν” τοῦ συνδέσμου 18 ἐτῶν ἀπὸ τὴν πρώτην σας γνωριμίαν. Ἐὰν πράξετε τοῦτο καὶ ἀποτελέσετε μιὰ ἑνότητα, εἰς πεῖσμα τοῦ Διός, τότε αἱ ψυχαί σας θὰ εὑρίσκονται “ἐν χειρὶ Θεοῦ” (Σοφ. Σολ. 3, 1).
Καὶ αὐτὸ Σᾶς εὔχομαι.
__________________________________
1- A.-B. Pease, Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken, Μόναχο 2005, 25.

B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly8zLmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tanFLTld6NDhlSkkvV0NHbFdfS25IOUkvQUFBQUFBQUF2dVEvcU9JcEdMUm0tZzR0bkZhNEpjZHVOanRmSkwxem9odW13Q0xjQi9zNjQwL0lNR18zMDg1LkpQRw==
B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly80LmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tSEg2aXhtYjQyc2cvV0NHbGNDcW9DbkkvQUFBQUFBQUF2dVUvcnlXUXc4QWJfazhscms5ZXNYMXZUWnBDMTV5VkdFQU5BQ0xjQi9zNjQwL0lNR18zMDgzLkpQRw==Source: http://fanarion.blogspot.com/2016/11/blog-post_8.html

We encourage you to Share our Reports, Analyses, Breaking News and Videos. Simply Click your Favorite Social Media Button and Share.

Report abuse

Comments

Your Comments
Question  Razz Sad  Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek  Confused  Cool LOL  Mad  Twisted Rolleyes  Wink Idea Arrow Neutral Cry  Mr. Green

Top Stories
Recent Stories
 

Featured

Loading...

Top Global

Top Alternative

Register

Newsletter

Email this story
Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.