Profile image
By Φως Φαναρίου (Reporter)
Contributor profile | More stories
Story Views

Now:
Last Hour:
Last 24 Hours:
Total:

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ (20 Νοεμβρίου 2016)

Sunday, November 20, 2016 11:01
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.
B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly80LmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tYVU0eEg1VE5aalUvV0RIZ25NNVdVeUkvQUFBQUFBQUF3Smcvbkg3ZVFYdkt1aVkwOEVIekZkN2RiZEdXTl9RUVYtTFFBQ0xjQi9zNjQwLzE1MTc5MTA4XzEwMTU0MDk1NTk1MzIxOTg5XzExNzE2NzE1NTIxODkzMTg1OF9uLmpwZw==
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ 
Ἐκκλησιαστικαί Εἰδήσεις 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐχοροστάτησεν: 
α) ἐν τῷ Π. Πατριαρχικῷ Ναῷ κατά τόν Μ. Ἑσπερινόν τοῦ Σαββάτου, 19ης Νοεμβρίου, καί 
β) ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Κοινότητος Μεγάλου Ρεύματος, κατά τήν τελεσθεῖσαν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς, 20ῆς ἰδίου. 
Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Θεόδωρος. 
Ἐκκλησιάσθησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μιλήτου κ. Ἀπόστολος, ὁ Ἐξοχ. Πρέσβυς κ. Εὐάγγελος Σέκερης, Γεν. Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα, καί πλῆθος πιστῶν ἐντεῦθεν καί ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Μετά τήν ἀπόλυσιν, ὁ Πατριάρχης ἀνέγνωσε τό εἰθισμένον Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐν τῷ αὐλογύρῳ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἀναπαυομένων ἀοιδίμων Οἰκουμενικῶν Πατριαρχῶν Σωφρονίου Β’, Γαβριήλ Δ’, Κωνσταντίου Β’ καί Γρηγορίου Στ’, δεηθείς καί ὑπέρ τῶν ἀειμνήστων Ἱεραρχῶν Ἡλιουπόλεως καί Θείρων Γενναδίου, Προικοννήσου Φιλοθέου, Σκοπέλου Ἀλεξάνδρου, Τυάνων Φιλίππου, διακονησάντων ἐν τῇ Κοινότητι, Κολωνείας Γαβριήλ, Κομάνων Γαβριήλ καί Αὐστρίας Μιχαήλ. 
Ἐπηκολούθησε δεξίωσις ἐν τῇ Κοινοτικῇ Αἰθούσῃ, καθ᾽ ἥν ὡμίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου καί Περιστάσεως κ. Εἰρηναῖος, Ἐπόπτης τῆς Περιφερείας Βοσπόρου, ὁ Ἐντιμ. κ. Γεώργιος Παπαλιάρης, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Κοινότητος, ἐκθέσας τά πεπραγμένα αὐτῆς καί τόν οἰκονομικόν ἀπολογισμόν τοῦ λήγοντος ἔτους, οἱ Ἐντιμολ. κ. Ἰωάννης Δεμιρτζόγλου, Ἄρχων Μ. Ρεφερενδάριος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας καί Λυκειάρχης, καί Ἐλλογ. κ. Ἀσπασία Χασιώτου – Δεμιρτζόγλου, καί κατέκλεισεν ὁ Πατριάρχης. 
Ἀκολούθως ἐξετελέσθη σύντομον μουσικόν πρόγραμμα ὑπό τῆς καλλιτέχνιδος Εὐγεν. κ. Ναταλίας Μιχαηλίδου, βραβευθείσης ὑπό τοῦ Ζωγραφείου Λυκείου διά τήν ἐν γένει προσφοράν της εἰς τήν τέχνην, τοῦ Πατριάρχου ἐπιδόσαντος τιμητικούς ἐπαίνους καί πρός τούς διακριθέντας εἰς τόν Διαγωνισμόν Διηγήματος «Ζωγράφειος Ἀγών» μαθητάς καί συγχαρέντος τούς διοργανωτάς τῆς ἐκδηλώσεως. 
B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly8xLmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tRVBwZjZSMlBGcnMvV0RIZ3V3RzhWREkvQUFBQUFBQUF3Smsvb25KWTgwUzl0elFySW5VMGtJN2xucU56RklITmw5dXdnQ0xjQi9zNjQwL21lZ2ElMkJyZXZtYS5qcGc=
B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly8zLmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tMzZFa0Z2dzlhbG8vV0RIZzNqbVlaLUkvQUFBQUFBQUF3Sm8vaU9lQXMzSUp4WDRubVNnNS1HcWZmNEhNdnBCdDBIX1pRQ0xjQi9zNjQwLzE1MTA3MzkxXzEwMTU0MDk1NTkxMzA2OTg5Xzg5NTkzNjk1NjI5NDQzMDMyMTBfbi5qcGc=
B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly8xLmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tMEo2Z0xtTlI1WHMvV0RIZzk1bTBKQ0kvQUFBQUFBQUF3SnMvTHMyZjNoN0g2dFFHMnpILUJjNU8zd0Q2ZE56TTZDOVFnQ0xjQi9zNjQwL3p3Z3JhZmVpbyUyQmJyYXZlaWEyLmpwZw==
B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly8xLmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8telA1YWRLSjFNNk0vV0RIaENRSzQzQ0kvQUFBQUFBQUF3SncvTkdheWV6aEZpRE0wQlE4VU1yNGk3Q3NrcUNPNHd1OWtnQ0xjQi9zNjQwLzE1MDM2MzA4XzEwMTU0MDk1NTkxMzI2OTg5Xzg5MDg1NzIxMzk2MjQ0MDU5NDlfbi5qcGc=B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly8xLmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tMWxNeGh6REk2YmsvV0RIaEpzMW1qNEkvQUFBQUFBQUF3SjAvUzBNVGNOREJZWEU0RXpTdVpULWx0X2JWRG5JbVlYNk1RQ0xjQi9zNjQwL3p3Z3JhZmVpbyUyQmJyYXZlaWEuanBn
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Ἐντιμ. κ. Ahmet Misbah Demircan, Δημάρχου τοῦ Beyoğlu, συνοδευόμενος δε ὑπό τοῦ Πανοσιολ. Διακόνου κ. Παϊσίου, Κωδικογράφου τῆς Ἁγίας και Ἱερᾶς Συνόδου, το ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου, 19ης Νοεμβρίου, μετέβη εἰς το Ξενοδοχεῖον «PERA PALACE» και ἐτίμησε το παρατεθέν ὑπ’ αὐτοῦ δεῖπνον, τῇ συμμετοχῇ και τῶν λοιπῶν θρησκευτικῶν ἡγετῶν τῆς Πόλεως, ἐπιχειρηματιῶν, βουλευτῶν, καλλιτεχνῶν και ἄλλων μελῶν τῆς ὑψηλῆς κοινωνίας τῆς Πόλεως, εἶτα δε μετέσχε τῆς ἐπακολουθησάσης συζητήσεως με θέμα «Dünya Yeniden Kurulurken – Dış Politika», παρουσίᾳ τοῦ Ἐξοχ. κ. Mevlüt Çavuşoğlu, Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Τουρκίας, ὅστις ἀπήντησεν εἰς ἐρωτήσεις τῶν παρόντων και ἐτάχθη ὑπέρ τῆς ἐπαναλειτουργίας τῆς Ἱερᾶς Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης. 
B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly80LmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tRFZScWgyRmdONWsvV0RIaFd6cTU1X0kvQUFBQUFBQUF3SjQvcWpHVnlGcFFKV0F6Ml9NSVpqWmx0alJBNG1xQ3dRUEhRQ0xjQi9zNjQwLzE1MDk1NzA5XzExNTc4MDg3Mjc2MDAyMTBfMzg5MDIxMjU0MDU3ODY5NTE5OV9uLmpwZw==
B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly8xLmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tNkZDcTY4a3RjVjQvV0RIaGRzWFI2dkkvQUFBQUFBQUF3SjgvNDQzSk11QnJib282N2lTMmxZdHNVOENCdm0xR3Z1MGJRQ0xjQi9zNjQwLzE1MDk0ODQ5XzExNTc4MDY5NDA5MzM3MjJfOTEwNjA0ODk2ODA3NzAwNTczNV9uLmpwZw==
Ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Ἁλικαρνασσοῦ κ. Ἀδριανός, μετά τοῦ Πανοσιολ. Μ. Ἱεροκήρυκος κ. Παναρέτου καί τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Ἐντιμ. κ. Ἠλία Γιόφογλου Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Κοινότητος Τζιβαλῆ, προσεκάλεσαν τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Πατριάρχην, ἐπί τῇ ἐγγιζούσῃ πανηγύρει τοῦ Ἱ. αὐτῶν Ναοῦ, διά τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στεφάνου, Πρωτοσυγκελλεύοντος. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐδέχθη εἰς ἀκρόασιν: 
- Τον Σεβ. Μητροπολίτην Μιλήτου κ. Ἀπόστολον, Ἡγούμενον τῆς ἐν Χαλκιδικῇ Ἱ. Πατριαρχικῆς και Σταυροπηγιακῆς Μονῆς τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας. 
- Τόν Σεβ. Μητροπολίτην Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμον, μετά τῶν Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου κ. Εἰρηναίου Λαφτσῆ, Πρωτοσυγκέλλου, Ἱερολ. Ἀρχιδιακόνου κ. Χριστοδούλου Καραθανάση καί Ἐντιμ. κ. Ἀλεξάνδρου Λυκούδη, συνεργάτου αὐτοῦ. 
- Τούς Ἐλλογιμ. κ. κ. Νεκτάριον Στελλάκην, Ἐπίκουρον Καθηγητήν τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, Γεώργιον Φίλην, Ἐκπαιδευτικόν τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου, καί Fulvio Grassadonio, ἐπί κεφαλῆς τοῦ ἐν Palermo Ἰταλίας Ὀργανισμοῦ «International Centrefor the Promotion of Education and Development», μετά τῆς Εὐγεν. κ. Ἐλισάβετ Τσιγαρᾶ, Δικηγόρου. 
- Τούς Μουσικολ. κ. Εὐάγγελον Χριστόπουλον καί κ. Ναταλίαν Μιχαηλίδου, ἐξ Ἀθηνῶν. 
- Ὅμιλον προσκυνητῶν ἐκ τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Γέφυρας, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῆς Εὐγεν. κ. Σοφίας Μπαχαρίδου, ἐκ Θεσσαλονίκης. 
* * * 
Ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης, ἐξεπροσωπήθη: 
- Ὑπό τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου, κατά την ἐν τῷ Ἱ. Καθεδρικῷ Ναῷ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς Ἱεραπέτρας πραγματοποιηθεῖσαν τελετήν ἐνθρονίσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἱεραπύτνης καί Σητείας κ. Κυρίλλου, τό Σάββατον, 19ην Νοεμβρίου.


Source: http://fanarion.blogspot.com/2016/11/20-2016.html

We encourage you to Share our Reports, Analyses, Breaking News and Videos. Simply Click your Favorite Social Media Button and Share.

Report abuse

Comments

Your Comments
Question  Razz Sad  Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek  Confused  Cool LOL  Mad  Twisted Rolleyes  Wink Idea Arrow Neutral Cry  Mr. Green

Loading...
Top Stories
Recent Stories
 

Featured

 

Top Global

 

Top Alternative

 

Register

Newsletter

Email this story
Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.