Read the Beforeitsnews.com story here. Advertise at Before It's News here.
Profile image
By Φως Φαναρίου (Reporter)
Contributor profile | More stories
Story Views
Now:
Last hour:
Last 24 hours:
Total:

ΟΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' ΣΤΗΝ "ΕΞΑΗΜΕΡΟ" ΚΑΙ ΣΤΑ "ΗΘΙΚΑ" ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου 
Διακόσια χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την θυσία του εθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου του Ε΄, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. 
Η προσωπικότητα του ήταν ξεχωριστή και ο βίος του πολυκύμαντος. Ως γνωστόν δύο φορές εξορίστηκε στο Άγιον Όρος και εκεί επιδόθηκε στις προσφιλείς του πνευματικές ασκήσεις και μελέτες. Φιλομόναχος αλλά και διδάσκαλος και πατέρας των μοναχών. 
Ο Γρηγόριος Ε΄ ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερα για θέματα παιδείας. Μετέφρασε και εξέδωσε τους «Περί Ιερωσύνης Λόγους» του Ιερού Χρυσοστόμου. Επίσης εξέδωσε στα 1807 στο Πατριαρχικό τυπογραφείο τα «Ηθικά» του Μεγάλου Βασιλείου, εξήγηση των ομιλιών του στη Εξαήμερο και άλλα έργα, όλα σε γλώσσα απλουστευμένη, προκειμένου να γίνεται κατανοητή. 
Παρουσιάζουμε σήμερα την Εξήγηση στην Εξαήμερο και στα Ηθικά, σε μία ανατύπωση του 1863. 
Σε ένα σύντομο σημείωμά του ο Πατριάρχης εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν στην μετάφραση και έκδοση. 
Παραθέτουμε ενδεικτικό υλικό. 
Εξήγησις των εις την Εξαήμερον ένδεκα ομιλιών και των Ηθικών 
του εν Αγίοις Θεοφόρου Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου 
Παραφρασθέντων εις την καθομιλουμένην υπό 
Γρηγορίου του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως 
του υπέρ του γένους μαρτυρήσαντος 
ανατυπωθέντων δε ήδη επιμελεία και διορθώσει Μάρκου Δ. Σακκορράφου. 
Εν Αθήναις 
Εκ του Τυπογραφείου της Λακωνίας 1863 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 
Προς τους Αναγινώσκοντας. 
Εν τη υπερορίω ημών διατριβή κατά το Αθωνικόν ακρωτήριον, είδομεν αυτοψεί τους οσίους πατέρας των ιερών μοναστηρίων, ποιούντες ανάγνωσιν εις την Εξαήμερον εξήγησιν, και τα Ηθικά του εν αγίοις Πατρός ημών Βασιλείου, κατά την Εκκλησιαστικήν διατύπωσιν, και ολίγους τους συνιέντας εύρομεν, δια το άπειρον της Ελληνικής διαλέκτου. Έκτοτε λοιπόν εστοχάσθημεν ωφέλιμον την εις το απλούν μετάφρασιν της Εξαημέρου εξηγήσεως, ως ωφελίμου γενησομένης, ου μόνον αυτοίς, αλλά και πάσι τοις χριστωνύμοις λαοίς εκκλησιαστικοίς τε, και κοσμικοίς, ιδιώταις και πεπαιδευμένοις δια την της Ελληνικής διαλέκτου παραφθοράν, και των ιερών βιβλίων του θείου Πατρός το σπάνιον. Λαμβάνουσι δε και οι φυσιολογούντες εκ της αναγνώσεως ταύτης την προς την φύσιν των όντων και θείαν δημιουργίαν της κτίσεως πολλήν την θεωρίαν, και της διανοίας αυτών θεοσεβή πληροφορίαν και βεβαίωσιν. 
Έρρωσθε. 
Ο Κωνσταντινουπόλεως ΓρηγόριοςSource: http://fanarion.blogspot.com/2021/06/blog-post_88.htmlBefore It’s News® is a community of individuals who report on what’s going on around them, from all around the world.

Anyone can join.
Anyone can contribute.
Anyone can become informed about their world.

"United We Stand" Click Here To Create Your Personal Citizen Journalist Account Today, Be Sure To Invite Your Friends.

Please Help Support BeforeitsNews by trying our Natural Health Products below!


Order by Phone at 888-809-8385 or online at https://mitocopper.com M - F 9am to 5pm EST

Order by Phone at 866-388-7003 or online at https://www.herbanomic.com M - F 9am to 5pm EST

Order by Phone at 866-388-7003 or online at https://www.herbanomics.com M - F 9am to 5pm EST


Humic & Fulvic Trace Minerals Complex - Nature's most important supplement! Vivid Dreams again!

HNEX HydroNano EXtracellular Water - Improve immune system health and reduce inflammation

Ultimate Clinical Potency Curcumin - Natural pain relief, reduce inflammation and so much more.

MitoCopper - Bioavailable Copper destroys pathogens and gives you more energy. (See Blood Video)
Oxy Powder - Natural Colon Cleanser!  Cleans out toxic buildup with oxygen! 
Nascent Iodine - Promotes detoxification, mental focus and thyroid health.
Smart Meter Cover -  Reduces Smart Meter radiation by 96%!  (See Video)

Report abuse

  Comments

  Your Comments
  Question  Razz Sad  Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek  Confused  Cool LOL  Mad  Twisted Rolleyes  Wink Idea Arrow Neutral Cry  Mr. Green

  MOST RECENT
  Load more ...

  SignUp

  Login

  Newsletter

  Email this story
  Email this story

  If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

  If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.